Till toppen
Direktör Albert påhlssons Stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att:
dels främja forskning kring nutrition, näringsfysiologi och ämnesomsättning
dels främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade.

Logo

Stiftelsen har till ändamål att:

dels
främja forskning kring nutrition, näringsfysiologi och ämnesom-sättning. Projekt i ansökan kan omfatta studier av basala mekanismer under normala såväl som sjukliga tillstånd, befrämjande av hälsa, samt diagnostik, prevention och behandling av sjukdomar inom de relevanta områdena. Ansökningar från forskare tidigt i karriären liksom flerdisciplinära projekt uppmuntras. Mera omfattande projekt kan ges stöd upp till 3 år vid ett ansökningstillfälle. Sökande ska ha disputerat. En anknytning till Malmö-/Lundområdet ska finnas,
dels
främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade. Understöd lämnas endast till institutioner, föreningar och andra sammanslutningar som utövar hjälpverksamhet åt sådana enskilda behövande. Verksamheten ska ha anknytning till Malmö-området.

I år utlyser stiftelsen också ett större anslag för utrustning och instrumentering på ett belopp upp till sammanlagt fem miljoner kronor. Anslaget ska sökas av en grupp forskare inom en organisation i Lund-Malmö-området. Medlen kan användas till utrustning som är till nytta inom forskning kring nutrition, näringsfysiologi och ämnesomsättning. Ansökan ska beskriva vilka forskningsprojekt/-områden som förväntas dra nytta av utrustningen samt hur denna kommer att vara till gagn för forskare utanför projektet. Det ska framgå av ansökan var utrustningen kommer att placeras och vem ansvarar för inköp och drift.

I ansökan ska anges vilka andra anslag som sökts eller erhållits för samma ändamål.

Samtliga ansökningar görs elektroniskt via stiftelsens hemsida.

Ansökan om forskningsanslag ska vara stiftelsen till handa senast den 30 september 2022.

Ansökan om bidrag till välgörenhet ska vara stiftelsen till handa senast den 30 september 2022. Stadgar, årsberättelse och andra handlingar som kan vara av betydelse vid stiftelsens bedömning bör bifogas.

Forskningsanslag

Det finns ingen aktuell utlysning.

Bidrag till välgörenhet

Det finns ingen aktuell utlysning.