Direktör Albert Påhlssons Stiftelse för forskning och välgörenhet

Stiftelsen har till ändamål att:

dels främja forskning kring nutrition, näringsfysiologi och ämnesomsättning. Projekt i ansökan kan omfatta studier av basala mekanismer under normala såväl som sjukliga tillstånd, befrämjande av hälsa, samt diagnostik, prevention och behandling av sjukdomar inom de relevanta områdena. Ansökningar från forskare tidigt i karriären liksom flerdisciplinära projekt uppmuntras. Mera omfattande projekt kan ges stöd upp till 3 år vid ett ansökningstillfälle. Sökande skall ha disputerat. En anknytning till Malmö-/Lundområdet bör finnas,

dels främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade. Understöd lämnas till institutioner, föreningar och andra sammanslutningar som utövar hjälpverksamhet åt sådana enskilda behövande. Verksamheten bör ha anknytning till Malmöområdet.

I år utlyser stiftelsen också ett större anslag för tvärvetenskaplig forskning kring nutrition, näringsfysiologi och ämnesomsättning på upp till sammanlagt tre miljoner kronor. Anslaget skall sökas av en grupp forskare, tre till fem till antalet, vilka skall tillhöra minst två olika fakulteter eller lärosäten i Lund-Malmö-området. Att en yngre forskare är huvudsökande ser stiftelsen som en fördel och att ansökan beskriver en ny forskningsuppgift, inte ett befintligt projekt. Projektmedlen kan användas till utrustning, drift och/eller finansiering av doktorander, postdoktorala forskare eller teknisk personal men ej till egen lön. Om medel sökes till utrustning skall ansökan beskriva vilka forskningsprojekt/-områden som förväntas dra nytta av utrustningen samt hur denna kommer att vara till gagn för forskare utanför projektet. Det skall framgå av ansökan var utrustningen kommer att placeras.

I ansökan skall anges vilka andra anslag som sökts eller erhållits för samma ändamål.

Ansökan om forskningsanslag skall ske elektroniskt på ansok.pahlssonsstiftelse.se/sbs/PS, senast den 27 september 2019.

Ansökan om bidrag till välgörenhet sänds i fyra exemplar senast den 27 september 2019 till stiftelsens sekreterare advokat Lars Andersson, Advokatfirman LA PARTNERS AB, Box 487, 201 24 Malmö,
tel. 040-20 08 50, e-post: advokaterna@lapartners.se. Stadgar, årsberättelse och andra handlingar som kan vara av betydelse vid stiftelsens bedömning bör bifogas.